Мира и благополучия

Счастья,-мира-,-благополучия-!